Όπως γνωρίζετε, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά τη Συνάντηση ακολουθεί αυτή του Δομημένου Διαλόγου. Τι είναι όμως ο Δομημένος Διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Ο Δομημένος Διάλογος είναι μια διαδικασία που στοχεύει στη διεξαγωγή συζητήσεων για διάφορα θέματα μεταξύ της νεολαίας και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των νέων κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών που τους αφορούν.

Τα προς συζήτηση θέματα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους αρμόδιους για τη νεολαία υπουργούς των χωρών της ΕΕ. Εν συνεχεία, μια επιτροπή αποτελούμενη από τις 3 χώρες που άσκησαν τελευταία την προεδρία της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αναλαμβάνει τον συντονισμό της διαδικασίας και αποφασίζει ποια ερωτήματα θα τίθενται δύο φορές τον χρόνο στους νέους όλης της Ευρώπης.

Κατόπιν, τα ερωτήματα αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση για τις διαβουλεύσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ, οι οποίες διοργανώνονται από τις Εθνικές Ομάδες Εργασίας. Συνήθως, οι διαβουλεύσεις αυτές έχουν επικεφαλής τα συμβούλια νεολαίας, περιλαμβάνουν δε και άλλες οργανώσεις νεολαίας και ενδιαφερομένους.

Επίσης, ορισμένες διεθνείς οργανώσεις νεολαίας συμβουλεύονται τα μέλη τους και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα, κατά περίπτωση.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Τα αποτελέσματα των εθνικών διαβουλεύσεων, και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο που αποστέλλουν οι διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, συγκεντρώνονται σε έγγραφα που συζητούνται στα συνέδρια νεολαίας της ΕΕ, όπου οι εκπρόσωποι των νέων της Ευρώπης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να στείλουν ένα κοινό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συνέδρια νεολαίας της ΕΕ διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο και φιλοξενούνται από τη χώρα που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Η χώρα αυτή προωθεί συνήθως τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Νεολαία, τις οποίες παρουσιάζει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτές να περιληφθούν στις αποφάσεις ή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκδίδονται από τους υπουργούς Νεολαίας των χωρών της ΕΕ.

Οι συστάσεις του συνεδρίου χρησιμοποιούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση της πολιτικής της στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης Νεολαίας.